ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

A J.D.V. Iuris & Consultants oferim un servei integral comptable i fiscal on gaudirà d’un tracte personalitzat i adaptat a les seves necessitats especifiques.

Els nostres serveis destaquen per:

Instruïm en el coneixement del seu negoci

Minimitzem l’impacte fiscal

Adoptem mesures preventives

Ens avala el nostre prestigi i experiència

Ens fem responsables de les nostres actuacions

Ens ocupem de controlar les comunicacions amb Hisenda

Posem a la seva disposició un Departament Comptable – Fiscal amb contrastada experiència en la matèria, i ens responsabilitzem d’atendre la gestió comptable i les obligacions fiscals i tributaries que se li exigeixen en la seva condició de contribuent.

Ens especialitzem en les següents matèries:

Declaració de la renda

Deixa’t assessorar per un Assessor Fiscal que portarà a terme un estudi minuciós de la situació fiscal, i et procurarà un menor impacte fiscal.

 • Per 25.-€ revisem l’esborrany de la teva Renda.
 • Per 50.-€ confeccionem i presentem la teva Declaració de la Renda.

Desconeixes de quin termini disposes per a presentar la Declaració de la Renda? Has intentat presentar la declaració però a mig camí has desistit? Hi ha molts conceptes que desconeixes?

A J.D.V. Iuris & Consultants aconseguirem que la teva “factura fiscal” sigui el més baixa possible. Nosaltres t’ho posem fàcil. T’oferim informació, recomanacions i et guiarem a l’hora de fer la teva declaració de la renda anual.

Posa’t en mans d’un Assessor Fiscal que ho faci per a tu.

Entre els nostres serveis et proporcionem:

Confecció i presentació de la Declaració de la Renda.

Analitzem el menor impacte fiscal i realitzem la declaració de la renda de l’actual exercici des de 50.-€ + IVA.

Presentem per a tu la Declaració de la Renda a la Hisenda Pública.

Un Assessor Fiscal revisarà, modificarà i confirmarà l’esborrany de la teva Renda des de 25.-€ + IVA. Això evitarà que paguis de més.

Principals recomanacions per optimitzar la Declaració de la Renda

 • Revisar saldos de les declaracions d’anys anteriors.
 • Controlar l’incompliment de beneficis fiscals aplicats en anys anteriors.
 • Guardar els justificants de dietes i despeses de viatge.
 • Comprovar l’increment del patrimoni i verificar que aquest import no superi les rendes percebudes.
 • En cas de casar-se, comprovar si és millor presentar la declaració conjunta o individual.
 • Revisar si és possible desgravar-se l’amortització de la hipoteca.
 • Incorporar les factures d’activitats extraordinàries meritades al llarg de l’any.
 • Els contribuents han d’incloure a la seva declaració els rendiments de capital immobiliari dels lloguers turístics.

Principals novetats que afecten a la Declaració de la Renda

 • Exempció de les prestacions de maternitat i paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social.
 • Increment dels límits de les beques públiques i respecte d’aquelles concedides per entitats sense ànim de lucre.
 • Les quotes sindicals i de col·legi professionals són despeses deduïbles dels rendiments del treball.

Exempcions en algunes rendes en espècie, com les assegurances de malaltia del treballador, el seu cònjuge i descendents (un màxim per persona de 500.- €), les despeses d’educació preescolar, primària i secundària obligatòria, batxillerat i formació professional en centres educatius autoritzats (fins a un màxim de 1.500.- €).

Constitució de societats

Iniciar un negoci comporta riscos. Deixa’t assessorar per experts amb experiència que estan capacitats per aconsellar-te en la constitució d’una forma jurídica adequada al tipus d’activitat empresarial, i amb repercussions fiscals y econòmiques mínimes.

 • Millorem el coneixement del seu negoci
 • Reduïm l’impacte fiscal
 • Adoptem mesures preventives
 • Ens fem responsables de les nostres actuacions

Som coneixedors de les dificultats que comporta iniciar un negoci. A J.D.V. Iuris & Consultants posem a la seva disposició professionals especialitzats en la constitució de societats, li solucionarem qualsevol dubte que se li plantegi i l’assessorarem respecte la forma jurídica de la societat adequada a l’activitat econòmica que pretengui desenvolupar.

Els nostres professionals valoren la forma jurídica del negoci atenent a l’adequat desenvolupament de l’activitat, i a les repercussions fiscals i econòmiques.

Assessori’s i constitueixi la seva SOCIETAT per  450-€. 

Els honoraris inclouen els següents serveis:

 • Coordinació per a l’obtenció del Certificat d’Ingressos del Capital Social.
 • Redacció dels Estatuts Socials de la societat.
 • Coordinació amb la Notaria i acompanyament en la preparació de l’escriptura de constitució.
 • Inscripció de l’escriptura de constitució de la societat al Registre Mercantil.
 • Alta de l’IAE a l’Agencia Tributària.
 • Tràmits d’obtenció de Certificats Digitals.

Per a la seva SOCIETAT des de 60.-€ al mes disposa d’un assessorament comptable, fiscal, laboral i legal.

Els honoraris inclouen els següents serveis:

En matèria fiscal i comptable

 • Assessoria comptable i fiscal.
 • Elaboració i presentació d’impostos trimestrals / anuals.
 • Elaboració i presentació de llibres oficials.
 • Elaboració i presentació d’Impost de Societats / Comptes Anuals.

En matèria laboral

 • Nòmines mensuals.
 • Pagues extres.
 • Cotització TC1 i TC2 mensuals.
 • Càlculs i variacions de l’IRPF per empleat.
 • Elaboració i presentació trimestral de l’IRPF (Model 111)
 • Elaboració i presentació anual del Resum de l’IRPF (Model 190).
 • Certificats de rendes per empleat.
 • Altes, baixes i variacions dels empleats en la Seguretat Social
 • Contractes ordinaris.
 • Renovacions o pròrrogues de contractes i liquidacions.
Autònoms

Som coneixedors de la desprotecció a què es troba subjecte un autònom.

A J.D.V. Iuris & Consultants posem a disposició dels nostres clients un equip d’assessors fiscals que gestionaran y rendibilitzaran el teu negoci, i et permetran mantenir-lo en tot moment sota control.

Des de 35.-€ al mes / Presentació d’impostos, assessorament comptable, fiscal, laboral i jurídic.

 • Millorem el coneixement del seu negoci
 • Reduïm l’impacte fiscal
 • Adoptem mesures preventives
 • Ens fem responsables de les nostres actuacions

Els nostres serveis inclouen:

Tramitació alta d’autònom a Hisenda (model 036 i 037), o alta d’autònom en Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA – model TA0521).

 • Tramitació de la llicència d’obertura de local o establiment.
 • Gestió mensual de nòmines, certificats IRPF, elaboració dels assentaments comptables
 • Elaboració de contractes de treball i altes de nous treballadors.
 • Assessorament en matèria de gestió laboral i Seguretat Social.
 • Redacció de les declaracions de l’I.V.A. (Models 300 i 390).
 • Declaració d’ingressos i pagaments superiors als 3.005,06.- € (model 347).
 • Declaració de retencions en matèria d’arrendaments (models 115 i 180).
 • Declaració de retencions IRPF en treballadors i professionals (models 110 i 190).
 • Aplicació de bonificacions en la Declaració de la Renda.

L’empresari o l’empresària individual, popularment conegut com a treballador autònom, és la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre i de forma habitual.

A J.D.V. Iuris & Consultants posem a disposició dels nostres clients un equip d’assessors fiscals que gestionaran i faran rendibilitzar el teu negoci, i et permetran mantenir-lo en tot moment sota control.

Qüestions rellevants que ha de saber tot autònom

¿Tinc la obligació de donar-me d’alta a la Seguretat Social?

Qualsevol persona major de 18 anys que dugui a terme de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica lucrativa per compte propi està obligada a inscriure’s en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

¿Què és la base de cotització?

La base de cotització fa referència a la remuneració mensual que rep un treballador donat d’alta a la Seguretat Social. Té caràcter brut i inclou pagues extres prorratejades.

¿Un autònom disposa de cobertura sanitària?

Un professional autònom té la facultat de triar entre una cobertura sanitària a càrrec d’una mútua d’accidents de treball o de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Com autònom, estic obligat a donar-me d’alta a Hisenda?

Sí. El primer que ha de fer un autònom és inscriure’s a Hisenda en la seva condició d’autònom mitjançant el model 036 o 037.

Aquest model s’ha de presentar previ a l’inici de l’activitat, i davant la delegació d’Hisenda que correspon al domicili de residència.

Empreses extrangeres

Posa’t a disposició dels nostres professionals perquè t’assessorin sobre la forma jurídica adequada per a que la teva empresa estrangera pugui implantar-se eficaçment a Espanya.

 • Millorem el coneixement del seu negoci
 • Reduïm l’impacte fiscal.
 • Adoptem mesures preventives
 • Ens fem responsables de les nostres actuacions.

A J.D.V. Iuris & Consultants oferim assessorament legal i fiscal en la constitució d’empreses estrangeres a Espanya.

Posa’t a disposició dels nostres professionals perquè t’assessorin sobre la forma jurídica adequada perquè la teva empresa estrangera pugui implantar-se de forma eficaç a Espanya.

Les formes en que una empresa estrangera pot implantar-se a Espanya són:

1) Oficines de Representació.

No té personalitat jurídica pròpia. Es constitueixen principalment per dur a terme tasques auxiliars de l’activitat realitzada des de l’estranger.

2) Establiment Permanent. 

Figura legal sense personalitat jurídica pròpia que té com a principal finalitat realitzar activitats de caràcter accessori, auxiliar o instrumental.

3) Sucursal.

Establiment secundari que no té personalitat jurídica pròpia, i té caràcter accessori respecte de la societat principal sense diferenciar-se. Per tant els creditors de la sucursal podran dirigir-se contra la societat principal directament.

4) Filial.

Figura legal que es configura com una societat independent de l’empresa matriu. Sí té personalitat jurídica pròpia. Aquesta forma jurídica pot constituir-se sota qualsevol forma jurídica permesa en la legislació del país on pretengui constituir-se. Són societats independents amb responsabilitat pròpia i responen davant els seus creditors.

Emprenedors

Els emprenedors es caracteritzen per la seva capacitat de localitzar oportunitats de negoci. És per això que és un col·lectiu que requereix d’un adequat assessorament per a iniciar la seva activitat sota una forma jurídica adequada.

 • Millorem el coneixement del seu negoci
 • Reduïm l’impacte fiscal
 • Adoptem mesures preventives
 • Ens fem responsables de les nostres actuacions

Un emprenedor és una persona amb capacitat per a identificar una oportunitat de negoci i organitzar els recursos necessaris per iniciar un projecte empresarial. No obstant, una de les tasques més complicades a les quals s’enfronta l’emprenedor és a l’hora de decidir la forma legal que utilitzarà per iniciar la seva activitat empresarial, així com els tràmits necessaris.

A J.D.V. Valls et posem a disposició els nostres professionals perquè t’assessorin sobre la forma jurídica adequada perquè puguis iniciar amb garanties el teu projecte empresarial.

Principals formes jurídiques que solen utilitzar els emprenedors

Autònom.

Es constitueix com una figura legal que permet al professional desenvolupar una activitat econòmica lucrativa per compte propi. Coneguts com a treballadors per compte propi o empresaris individuals.

Societat Limitada.

Forma mercantil en la qual el capital social s’integra de les aportacions dels socis, que no respondran personalment dels deutes socials.

El capital mínim no podrà ser inferior als 3.000.-€.

Emprenedor de responsabilitat limitada.

Mitjançant aquesta figura legal una persona física realitza en nom propi i per mitjà d’una empresa, una activitat comercial, industrial o professional.

Es caracteritza per l’exclusió de la responsabilitat respecte d’aquells deutes que tinguessin origen en l’activitat econòmica.

Comunitat de Béns.

Es constitueix com una forma legal en la qual diversos autònoms s’associen per iniciar un projecte en comú, en la qual s’està en possessió d’una cosa o dret en comú i pel qual s’obté un benefici conjunt.

Societat Cooperativa.

Mitjançant aquesta figura legal diverses persones s’associen en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per dur a terme activitats empresarials.

No Residents

Qualsevol ciutadà no resident a Espanya que obté rendes en territori espanyol posseeix la condició de contribuent, i està subjecte a declarar pel denominat Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR – Model 210).

¿Qui és el subjecte passiu?

Són subjectes passius (contribuent) de l’Impost sobre la Renda de no Residents aquelles persones que es queden a Espanya per un termini superior a 183 dies durant l’any natural.

¿Quines rendes estan subjectes a l’Impost sobre la Renta de no Residents?

 • Rendiments de capital mobiliari.
 • Rendiments del capital immobiliari.
 • Rendes imputades d’immobles urbans.
 • Rendiments de treball.
 • Guanys patrimonials.
Confecció y presentació d'impostos
Recursos davant AEAT
Inspeccions davant AEAT
Declaracions Tributarias i Censals

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies