ADVOCATS ESPECIALISTES EN URBANISME A BARCELONA I EL MARESME

Dret Administratiu i Urbanístic

 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

En termes estrictament jurídics, el dret administratiu es configura com el conjunt de branques del dret públic intern que regulen l’organització i activitat de l’Administració Pública, així com les relacions entre els ens públics i els particulars.

La disciplina del Dret Administratiu en la nostra professió, comunament coneguda com el “Dret de la desigualtat dins de la legalitat”, recull les prerrogatives i privilegis de l’Administració Pública.

J.D.V. Iuris & Consultants el componen excel·lents advocats especialistes en urbanisme a Barcelona i el Maresme. Comptem amb un Departament de Dret Administratiu que està especialitzat en l’assessorament jurídic a entitats del Dret Públic, particulars i empreses en les seves relacions amb l’Administració Pública. Comptem amb professionals amb perfectes coneixements en Dret Administratiu Funcional, Dret Processal Administratiu, Dret Municipal, Dret Ambiental, Dret Urbanístic, Dret Vial i Dret Duaner i Migratori.

Comptem amb un equip legal altament qualificat en la matèria, amb una sòlida i reputada trajectòria professional, i amb un marcat caràcter consultiu i preventiu que proporciona als nostres clients tranquil·litat i confiança, que són les bases de l’èxit.

En el marc del Dret Administratiu, assessorem en matèria de:

 • Responsabilitat patrimonial imputable a l’Administració Pública i el personal al seu servei, especialment en l’àmbit sanitari.
 • Dret administratiu sancionador.
 • Recursos administratius i contenciosos-administratius.
 • Contractació pública
 • Procediments tributaris.
 • Ordenació del territori i urbanisme.
 • Domini públic i medi ambient.
 • Subvencions i ajudes

Com i quan reclamar la Plusvalía Municipal?

El Tribunal Suprem, en la seva recent sentència de data 9 de juliol de 2018, ha determinat que l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (comunament conegut com l’impost de plusvàlua), és nul sempre que no s’hagi generat guany en la transmissió de l’immoble. Serà el contribuent qui estarà obligat a provar que ha patit una pèrdua amb la transmissió de l’immoble.

A la pràctica, les vies administratives habilitades per a la sol·licitud de devolució de l’impost de plusvàlua municipal variaran segons la forma en què s’hagi liquidat l’impost:

Puc reclamar si vaig pagar la plusvàlua per donació o herència?

L’impost de plusvàlua municipal també has d’abonar-lo quan has rebut la propietat a través d’una donació o d’una herència. En els casos en els quals no existeix increment de valor del terreny, la plusvàlua no resulta exigible. Per la qual cosa pots reclamar la totalitat de l’impost pagat.

Com es calcula la plusvàlua?

Es calcula multiplicant el valor cadastral del terreny pel coeficient aprovat per l’ajuntament corresponent i pel nombre d’anys que han passat des de la data de la compra.

Quina documentació necessito per a reclamar la plusvàlua?

 • Document acreditatiu de l’autoliquidació, liquidació o el justificant d’haver pagat l’impost de plusvàlua municipal.
 • Escriptura d’adquisició de l’immoble o terreny.
 • Escriptura de transmissió de l’immoble o terreny.

Autoliquidació

Si ha satisfet l’impost de plusvàlua mitjançant autoliquidació, s’haurà instar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’ajuntament competent, en el termini de 4 anys a comptar des del dia en què es presentés l’autoliquidació.

Liquidació

Si ha satisfet l’impost mitjançant liquidació administrativa, en la seva condició d’acte administratiu, haurà impugnar-se mitjançant recurs de reposició, o bé per mitjà de recurs contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de la liquidació.

Els Nostres Honoraris

 • Per la interposició de sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’ajuntament competent: 300 €.
 • Per la interposició de recurs de reposició davant l’ajuntament competent: 200 €.
 • Per la interposició de recurs contenciós-administratiu davant els jutjats judicials: 250 €.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies