ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET BANCARI A BARCELONA I EL MARESME

Dret Bancari i Financer

El Dret Bancari es defineix com aquella disciplina jurídica estructurada per un conjunt de normes de dret públic i privat que regula l’activitat econòmica i financera dels bancs, així com les relacions patrimonials amb altres subjectes.

Actualment, la disciplina bancària està subjecta a una constant relació jurisprudencial que ens exigeix, com a especialistes en la matèria, d’un reflexiu estudi i renovació constant.

A J.D.V. Valls Advocats comptem amb un departament de Dret Bancari format per lletrats amb un elevat coneixement jurídic-legal en la matèria, i amb l’apropiada experiència en la resolució de processos d’usuaris que han estat víctimes de males praxis per les entitats bancàries. Com? A través de la incorporació de clàusules abusives principalment.

Al nostre bufet trobarà advocats especialistes en hipoteques, clàusula sòl o deutes bancaris, entre altres àrees.

Sol·licitar devolució IRPF Maternitat

La vocació legal del nostre equip ens permet garantir als nostres clients solucions eficaces i econòmiques per a situacions delicades com ara és sol·licitar devolucions de l’impost IRPF per maternitat.

Entre les seccions que presta el nostre departament de Dret Bancari, destaquen:

Nul·litat de les clàusules sòl i els efectes restitutoris

Què són les Clàusules Sòl?

Les clàusules sòl són unes clàusules incloses en molts contractes hipotecaris que fixen un tipus d’interès mínim que s’ha d’abonar per l’usuari a qui se li concedeix una hipoteca. Els bancs van adoptar aquesta postura per la volatilitat de l’Euríbor garantint així el cobrament d’uns interessos mínims.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha obligat a les entitats financeres a retornar als afectats per aquestes clàusules les quantitats cobrades de més, des de la data de formalització de la hipoteca.

Com puc saber si tinc una clàusula sòl a la meva hipoteca?

Al seu contracte d’hipoteca no apareixerà referenciada la clàusula sòl com a tal. Al llarg d’aquests últims anys, l’Euríbor ha estat en constant caiguda. Si la seva quota mensual no s’ha reduït, vol dir que segurament tingui en el seu contracte d’hipoteca una clàusula sòl que ho impedeix.

Porti’ns l’escriptura del seu préstec hipotecari i comprovarem si està afectat per aquesta clàusula.

Despeses derivades del préstec hipotecari

Com s’han de repartir les despeses d’una hipoteca?

Les despeses que poden reclamar-se són aquells que es corresponen a la formalització de la hipoteca.

Despeses de notaria: entitat financera i client.

Despeses derivades del registre de la propietat: entitat financera.

Despeses de gestoria: entitat financera i client.

Despeses de taxació immobiliària: client.

Impost d’Actes Jurídics Documents (AJD): entitat financera.

 

Termini màxim per a reclamar les despeses i comissions de la hipoteca

Al trobar-nos davant la presència de clàusules nul·les de ple dret, el termini per poder interposar la reclamació és indefinit o imprescriptible. No hi ha termini que impedeixi a l’usuari afectat reclamar la nul·litat d’aquestes clàusules i la consegüent devolució de les quantitats indegudament cobrades pel banc.

 

Quina documentació és necessària per poder iniciar la reclamació davant del banc?

Còpia de l’escriptura d’hipoteca, subrogació o novació.

Factura emesa per la notaria.

Factura emesa pel registre de la propietat.

Factura emesa per la gestoria.

Còpia de la carta de pagament de l’impost d’Actes Jurídics Documents (AJD).

Venciments anticipats

Què és la clàusula de venciment anticipat?

Es tracta d’una clàusula que les entitats bancàries incorporen als préstecs hipotecaris, que els faculta per quan es produeixi l’impagament d’una quota del préstec poder resoldre el contracte hipotecari i reclamar la totalitat de les quantitats degudes.

 

Aquesta clàusula és abusiva?

Tant els tribunals espanyols com el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea han declarat que la clàusula de venciment anticipat ha de ser considerada una clàusula abusiva. Això és perquè es considera que l’impagament d’alguna quota hipotecària no implica un trencament de l’obligació essencial del contracte.

Paralització de les execucions hipotecàries

Mitjançant el procediment d’execució hipotecària s’ordena a través de subhasta pública la venda d’un bé immoble gravat amb una hipoteca, per incompliment del deutor amb les seves obligacions amb el banc.

 

És possible paralitzar una execució hipotecària?

Primer de tot, és possible la suspensió d’una execució hipotecària per infracció de les normes processals. Una circumstància que es dóna sovint, i implica la paralització automàtica de l’execució hipotecària, és l’absència de la deguda notificació al deutor, podent així sol·licitar la nul·litat d’actuacions.

Les principals causes d’oposició a l’execució són:

Extinció de l’obligació garantida.

Error en la determinació de la quantitat exigible.

En cas d’execució de béns mobles hipotecats o sobre els quals s’hagi constituït una penyora sense desplaçament, la subjecció d’aquests béns a una altra penyora, hipoteca mobiliària o immobiliària o embargament inscrits anteriorment al gravamen que motivi el procediment.

El caràcter abusiu d’una clàusula contractual que constitueixi el fonament de l’execució o que hagués determinat la quantitat exigible.

Reclamació de les participacions preferents i subordinades

Reclamació de l’IRPF

Qui podrà reclamar la devolució de l’IRPF?

Aquells que es beneficiaran de permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts entre els anys 2014 i 2017, i als quals fos retingut l’IRPF de les seves prestacions o salaris compensatoris en el cas de les mutualitats de funcionaris.

Negociació amb els bancs

Les entitats bancàries, amb caràcter habitual, han vingut aplicant als clients comissions pels costos que hi ha hagut en les reclamacions necessàries per a la recuperació dels saldos pendents. No obstant això, d’acord a les bones pràctiques bancàries (Ordre EHA / 2899/2011, del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris), aquestes comissions només les podrà aplicar el banc quan acrediti:

Que s’han dut a terme les efectives gestions de reclamació del deute, sense admetre’s una simple carta de reclamació generada automàticament pel banc.

Dació en pagament per impagament o execucions hipotecàries

Què és la dació en pagament?

La dació en pagament es configura com una operació amb l’entitat bancària en què es fa entrega de l’habitatge a canvi d’una cancel·lació de la totalitat del deute pendent de saldar. En aquesta cancel·lació també s’inclouen els interessos de demora i les comissions d’impagament.

Principals avantatges de acollir-se a la dació en pagament:

El nostre deute amb el banc quedarà saldat a canvi del lliurament del nostre habitatge. El banc no tindrà res més a reclamar.

El banc no iniciarà un procediment judicial d’execució hipotecària.

Podrem negociar amb el banc poder seguir vivint a l’habitatge mitjançant un lloguer social.

Com puc aconseguir una dació en pagament?

Hi ha dues maneres d’aconseguir acollir-nos a una dació en pagament:

Mitjançant negociacions amb l’entitat bancària.

Acollint-nos al Codi de Bones Pràctiques Bancàries. Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Permutes financeres sobre interessos (SWAPS)

Un “swap” (també conegut com permuta financera) és un producte financer complex utilitzat majoritàriament per a realitzar grans inversions. És un acord d’intercanvi financer en què una de les parts es compromet a pagar amb periodicitat una sèrie de fluxos monetaris a canvi de rebre una altra sèrie de fluxos de l’altra part.

 

Per què és un producte complex?

En moltes ocasions, els que van contractar aquests productes es van pensar que tenia com a principal finalitat la protecció davant eventuals i probables pujades del tipus de l’Euríbor. És a dir, els clients dels bancs van contractar aquest producte creient que es tractava d’un altre tipus de producte.

En aquest sentit, mitjançant el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, el legislador ha delimitat les conductes dels bancs i ha exigit que els bancs han de comercialitzar els seus productes amb absoluta transparència, aportant informació imparcial i una publicitat clara i no enganyosa.

Per què J.D.V. Valls Advocats?

A J.D.V. Valls Advocats posem a la seva disposició un equip de professionals en Dret Bancari que primer de tot estudiaran sense compromís l’existència de clàusula sòl al seu contracte hipotecari i posteriorment l’acompanyaran fins que recuperi els seus diners.

Quant em costarà reclamar?

A J.D.V. Valls Advocats només cobrem si tu guanyes i ens fem càrrec de totes les despeses inicials.

Obtenim sentència favorable amb imposició a costes.

En la gran majoria de les ocasions és el banc a qui es condemna a abonar les despeses generades judicialment.

Vostè cobrarà íntegrament la seva indemnització i el banc abonarà nostres honoraris.

Obtenim sentència favorable sense imposició a costes o s’arriba a un acord amb el banc.

Cobrem el 10% de la indemnització rebuda.

Reclamació de despeses d’hipoteca

Què, qui i com es poden reclamar les despeses d’hipoteca indegudament cobrats per les entitats financeres.

Només cobrem si tu guanyes:

  • Assumim els costos inicials.
  • Estudiem sense compromís la viabilitat del seu cas.
  • Tracte proper i professional.
Com s'han de repartir les despeses d'una hipoteca?

Les despeses que poden reclamar-se són aquells que es corresponen a la formalització de la hipoteca.

Despeses de Notaria: entitat financera i client.

Despeses de gestoria: entitat financera i client.

Despeses de Taxació Immobiliària: client.

Impost d’Actes Jurídics Documents (AJD): entitat financera.

Termini màxim per reclamar les despeses i comissions de la hipoteca

Al trobar-nos davant la presència de clàusules nul·les de ple dret, el termini per poder interposar la reclamació és indefinit o imprescriptible. No hi ha termini que impedeixi a l’usuari afectat reclamar la nul·litat d’aquestes clàusules i la consegüent devolució de les quantitats indegudament cobrades pel banc.

Quina documentació és necessària per poder iniciar la reclamació davant del banc?

Còpia de l’escriptura d’hipoteca, subrogació o novació.

Factura emesa per la notària.

Factura emesa pel registre de la propietat.

Factura emesa per la gestoria.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies