ADVOCATS ESPECIALISTES EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT A BARCELONA I EL MARESME

Responsabilitat civil, accidents i assegurances

Advocats especialistes en Responsabilitat Civil.

Advocats especialistes en Dret d’Assegurances.

Advocats especialistes en Accidents de Trànsit.

 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consulta gratuïta i pressupost sense compromís

J.D.V. Valls Abogados és un bufet d’advocats especialitzat en Dret Civil Privat. Està format per un ampli equip legal especialitzat, que l’assessorarà en qualsevol assumpte relacionat amb l’àmbit de la Responsabilitat Civil. J.D.V. Iuris & Consultants es diferencia per la seva elevada especialització en la reclamació d’indemnitzacions i reparació de danys i perjudicis derivats d’accidents de trànsit, negligències mèdiques i sinistres asseguriticis.

Ens avalen experiència i prestigi, i participem activament en l’àmbit jurídic i econòmic. La nostra especialització es concep gràcies a la formació contínua i a la investigació que ens qualifica per determinar estratègies en l’àmbit legal. Els nostres professionals són independents i es regeixen per estrictes principis deontològics. Les relacions amb els clients es basen en la confiança, amb rapidesa de resposta i disponibilitat, ja que en un escenari global i canviant l’agilitat suposa un valor fonamental per assolir l’èxit.

Lluitem per les injustícies i reclamem el que per dret pertany als nostres clients.

Els nostres serveis s’estenen a:

Dret Civil Privat

Reclamacions d'Assegurances
 • Lluitem per la màxima indemnització
 • Només pagaràs si t’indemnitzen
 • Consultes gratuïtes
 • Tracte proper i professional

Les assegurances són contractes mitjançant els quals, a canvi de cobrar una prima (preu de l’assegurança), l’entitat asseguradora es compromet, en cas que es produeixi un sinistre cobert per aquest contracte, a indemnitzar el dany produït o satisfer un capital, renda o una altra prestació convinguda.

A J.D.V. Iuris & Consultants som especialistes en Dret d’Assegurances. Destaquem en:

 • Estudi i interpretació del contracte d’assegurança.
 • Especialització en la correcta valoració dels danys materials, corporals, personals (lucre cessant i dany emergent), morals, incapacitacions i altres factors.
 • Defensa i reclamació judicial i extrajudicial davant de la companyia d’assegurances de sinistres de vida, accidents de trànsit, transports, robatori, llar, incendi, entre d’altres.
 • Només cobrem si tu guanyes (15% de la indemnització).
Accidents de trànsit
 • Lluitem per la màxima indemnització
 • Només pagaràs si t’indemnitzen
 • Consultes gratuïtes
 • Tracte proper i professional

A J.D.V. Iuris & Consultants portem més de 25 anys dedicats a l’estudi i reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit i accidents laborals i les conseqüències que resulten d’ells com són les reclamacions davant de les entitats asseguradores i la tramitació d’incapacitats laborals derivades de l’accident.

A J.D.V. Iuris & Consultants comptem amb un ampli equip professional experimentat, actualitzat i amb profunds coneixements legals en la branca del Dret Civil i d’Assegurances, amb una vocació consultiva i preventiva que ens porta a comprometre’ns amb els nostres clients, analitzant i adoptant solucions legals específiques en cada cas.

Nosaltres només cobrarem un cop vostè hagi cobrat la indemnització.

Destaquem en (proposo incorporar una foto a cada especialització i la possibilitat d’accedir per una breu explicació):

Accidents de Trànsit

Per poder obtenir la màxima indemnització és molt important tenir un profund coneixement de la legislació i barems aplicables.

Qui pot reclamar una indemnització per accident de trànsit?

Una persona que hagi patit un accident de trànsit per culpa d’un altre conductor, pot reclamar una indemnització al conductor del vehicle, en la seva condició de causant, i a l’assegurança del vehicle, com a responsable civil subsidiari. Per a poder percebre una indemnització és necessari poder provar la realitat de l’accident de trànsit, les causes que van donar lloc a aquest, les lesions sofertes com a conseqüència de l’accident, i el nexe causal (relació) entre l’accident i les lesions sofertes.

Si el vehicle causant de l’accident no té assegurança o es dóna a la fuga també es veurà indemnitzat. Es pot sol·licitar una indemnització al Consorci de Compensació d’Assegurances en cas d’accident causat per un vehicle sense assegurança, en cas d’accident causat per un vehicle desconegut i en cas d’accident causat per un vehicle robat.

Quines són les indemnitzacions més comuns en els accidents de trànsit?

 • Traumatismes
 • Lesions al cap, coll i cara
 • Lesió d’esquena
 • Fractures
 • Fuetada cervical
 • Amputacions
 • Lesió cerebral
 • Lesions a les extremitats
 • Lesió medul·lar

Principals pensions derivades d’accidents de trànsit

 • Invalidesa per accident de trànsit.
 • Incapacitat permanent (absoluta, total o parcial) per accident de trànsit.
 • Baixa laboral.

Principals conceptes indemnitzables en cas d’accident de trànsit

Indemnització per seqüeles.

Indemnització per perjudici estètic.

Indemnització per incapacitat temporal.

Perjudici familiar.

Mort del progenitor.

Dany moral complementari per perjudici estètic.

Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida ocasionada per les seqüeles.

Indemnització per causa de mort.

Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida de familiars de grans lesionats.

Pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident.

Accident per atropellament de vianant.

“Al creuar un pas de vianants un vehicle despistat em va atropellar”

 •  Atropellament de vianant per automòbil
 • Atropellament de vianant per bicicleta

Si vostè ha patit un accident com a vianant recordi que té uns drets i preferències que han de ser respectats. Qualsevol dany que hagi patit pot ser reclamat i indemnitzat.

Com afectat tens dret a una justa indemnització i a rebre assistència mèdica gratuïta.

A J.D.V. Iuris & Consultants comptem amb un equip de professionals amb una dilatada experiència en reclamacions d’indemnització per atropellament a vianants.

És molt important:

 • Ha de mantenir la calma, romandre al lloc de l’accident, identificar al causant i contactar immediatament amb la Policia, que li prendrà les dades relatives a l’accident.
 • El termini per iniciar reclamació per danys i perjudicis és d’un any des que es va produir l’accident.
 • Et recomanem que abans d’acceptar una indemnització per una companyia d’assegurances no signis cap document, i consultis amb un advocat expert en Dret d’Accidents i Assegurances.
 • Si el vehicle causant de l’accident no té assegurança o es dóna a la fuga també serà indemnitzat. Es pot sol·licitar una indemnització al Consorci de Compensació d’Assegurances en cas d’accident causat per un vehicle sense assegurança, en cas d’accident causat per un vehicle desconegut i en cas d’accident causat per un vehicle robat.
Negligències mèdiques i negligències professionals

Has estat víctima d’una negligència professional? Et correspon una indemnització?

Qualsevol professional que en l’exercici de les seves tasques produís algun perjudici al client o a tercers, i intervingués una falta de diligència exigible d’acord a la seva condició de professional, incorrerà en responsabilitats.

L’exercici professional no està regit per regles determinades, sinó que l’acte professional es realitza d’acord amb la lex artis ad hoc, és a dir, les regles de la professió que s’han d’aplicar segons les circumstàncies de cada cas. A més, l’actuació del professional no sempre està subjecta a l’obtenció d’un resultat, de vegades el professional compromet únicament l’esforç necessari per a l’obtenció d’un resultat incert.

No només el metge incorre en responsabilitat professional, també s’aplica a altres professionals com els lletrats, enginyers, notaris, entre d’altres categories.

A J.D.V. Iuris & Consultants ens comprometem a operar seguint un codi ètic basat en valors de professionalitat, transparència i protecció dels drets i dades dels nostres clients.

Defensa de Consumidors i usuaris
 • Advocats especialistes en Dret Financer i Bancari
 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

Definida com aquella disciplina jurídica, estructurada per un conjunt de normes de dret públic i privat que regula l’activitat econòmica i financera dels bancs, així com les relacions patrimonials amb altres subjectes.

Actualment la disciplina bancària està subjecta a una constant relació jurisprudencial que ens exigeix, com a especialistes en la matèria, d’un reflexiu estudi i renovació constant.

A J.D.V. comptem amb un departament de Dret bancari format per un equip d’advocats amb elevat coneixement jurídic-legal en la matèria i àmplia experiència en la resolució de processos d’usuaris que han estat víctimes de males pràctiques per les entitats bancàries, amb la incorporació de clàusules abusives. La vocació legal del nostre equip ens permet garantir als nostres clients solucions eficaces i econòmiques.

Entre les seccions que presta el nostre Departament de Dret Bancari, destaquen:

 • Nul·litat de les clàusules sòl i els efectes restitutoris.
 • Només cobrem si tu guanyes.
 • Assumim els costos inicials.
 • Estudiem sense compromís la viabilitat del seu cas.
 • Tracte proper i professional.

Què són les Clàusules Sòl?

Les Clàusules Sòl són unes clàusules incloses en molts contractes hipotecaris que fixen un tipus d’interès mínim que s’ha d’abonar per l’usuari a qui se se li concedeix una hipoteca. Els bancs van adoptar aquesta postura per la volatilitat de l’Euríbor garantint així el cobrament d’uns interessos mínims.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha obligat les entitats financeres a retornar als afectats per aquestes clàusules les quantitats cobrades de més, des de la data de formalització de la hipoteca.

Com puc saber si tinc una clàusula sòl a la meva hipoteca?

Al seu contracte d’hipoteca no apareixerà referenciada la clàusula sòl com a tal. Al llarg d’aquests últims anys, l’Euríbor ha estat en constant caiguda. Si la seva quota mensual no s’ha reduït, vol dir que segurament tingui al seu contracte d’hipoteca una clàusula sòl que ho impedeix.

Porti’ns l’escriptura del seu préstec hipotecari i comprovarem si està afectat per aquesta clàusula

Quant li costarà reclamar per Clàusula Sòl?

J.D.V. Valls Abogados està compromès amb la professionalitat i el preu.

Primer de tot farem un estudi gratuït i sense compromís de l’existència de Clàusula Sòl en la seva hipoteca. Si vostè està interessat a reclamar, per l’obertura de l’expedient i per a les despeses i bestretes que assumeix el despatx se li demanarà una aportació inicial de 100.- € + IVA. Inclou:

 • Càlcul de les quantitats a retornar pel banc.
 • Reclamació extrajudicial al banc.
 • En cas de no arribar a un acord amb el banc, la interposició de demanda davant del Jutjat.

Un cop el client hagi recuperat tots els seus diners, els nostres honoraris es regiran d’acord amb els següents percentatges:

 • Més de 3.000€ 10%
 • Entre 2.001€ i 3.000€  15%
 • Fins a 2.000€  20%

Per què J.D.V. Iuris & Consultants?

A J.D.V. Iuris & Consultants posem a la seva disposició un equip de professionals en Dret Bancari que primer de tot estudiarà sense compromís l’existència de clàusula sòl al seu contracte hipotecari, i posteriorment l’acompanyarà fins que recuperi els seus diners.

Despeses derivades del préstec hipotecari.

Què, qui i com es poden reclamar les despeses d’hipoteca indegudament cobrats per les entitats financeres.

¿Com han de repartir-se les despeses d’una hipoteca?

Les despeses que es poden reclamar són aquelles que es corresponen a la formalització d’una hipoteca.

 • Despeses de Notaria: entitat financera i client.
 • Despeses derivades del Registre de la Propietat: entitat financera.
 • Despeses de gestoria: entitat financera i client.
 • Despeses de Tassació Immobiliària: client.
 • Impost d’Actes Jurídics Documents (AJD): entitat financera.

Termini màxim per a reclamar les despeses i comissions de la hipoteca

Al trobar-nos davant la presència de clàusules nul·les de ple dret, el termini per poder interposar la reclamació és indefinit o imprescriptible. No hi ha termini que impedeixi a l’usuari afectat reclamar la nul·litat d’aquestes clàusules i la consegüent devolució de les quantitats indegudament cobrades pel banc.

¿Quina documentació és necessària per a poder iniciar la reclamació al banc?

 • Copia de l’escriptura d’hipoteca, subrogació o novació.
 • Factura emesa per la Notaria.
 • Factura emesa pel Registre de la Propietat.
 • Factura emesa per la Gestoria.
 • Copia de la carta de pagament de l’impost d’Actes Jurídics Documents (AJD).

Venciments anticipats.

Què és la clàusula de venciment anticipat?

Es tracta d’una clàusula que les entitats bancàries incorporen en els préstecs hipotecaris, que els faculta per quan es produeixi l’impagament d’una quota del préstec poder resoldre el contracte hipotecari i reclamar la totalitat de les quantitats degudes.

Aquesta clàusula és abusiva?

Tant els tribunals espanyols com el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea han declarat que la clàusula de venciment anticipat ha de ser considerada una clàusula abusiva, per considerar que l’impagament d’alguna quota hipotecària no implica un trencament de l’obligació essencial del contracte.

Paralització de les execucions hipotecàries.

Mitjançant el procediment d’execució hipotecària s’ordena a través de subhasta pública la venda d’un bé immoble gravat amb una hipoteca, per incompliment del deutor amb les seves obligacions amb el banc.

És possible paralitzar una execució hipotecària?

Primer de tot, és possible la suspensió d’una execució hipotecària per infracció de les normes processals. Una circumstància que es dóna sovint, i implica la paralització automàtica de l’execució hipotecària, és l’absència de notificació deguda al deutor, podent així sol·licitar la nul·litat d’actuacions.

Les principals causes d’oposició a l’execució són:

 • Extinció de l’obligació garantida.
 • Error en la determinació de la quantitat exigible.
 • En cas d’execució de bens mobles hipotecats o sobre els que s’hagi instituït renda sense desplaçament, la subjecció dels esmentats béns a una altra renda, hipoteca mobiliària o immobiliària o embargament inscrits en anterioritat al gravamen que motivi el procediment.
 • El caràcter abusiu d’una clàusula contractual que constitueixi el fonament de l’execució o que hagués determinat la quantitat exigible.

Comissions per impagament sense prèvia reclamació.

Negociació amb els bancs.

Les entitats bancàries, amb caràcter habitual han vingut aplicant als clients comissions pels costos que hi ha hagut en les reclamacions necessàries per a la recuperació dels saldos pendents. Tanmateix això, d’acord a les bones pràctiques bancàries (Ordre EHA / 2899/2011, del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris), aquestes comissions només les podrà aplicar el banc quan acrediti:

 • Que s’han dut a terme les efectives gestions de reclamació del deute. Sense admetre una simple carta de reclamació generada automàticament pel banc.

Negociació amb els bancs i dació en pagament per impagament o execucions hipotecàries.

Què és la dació en pagament?

La dació en pagament es configura com una operació amb l’entitat bancària en què es fa entrega de l’habitatge a canvi d’una cancel·lació de la totalitat del deute pendent de saldar. En aquesta cancel·lació també s’inclouen els interessos de demora i les comissions d’impagament.

Principals avantatges de acollir-se a la dació en pagament

 • El nostre deute amb el banc quedarà saldat a canvi del lliurament del nostre habitatge. El banc no tindrà res més que reclamar.
 • El banc no iniciarà un procediment judicial d’execució hipotecària.
 • Podrem negociar amb el banc poder seguir vivint a l’habitatge mitjançant un lloguer social.

Com puc aconseguir una dació en pagament?

Hi ha dues maneres d’aconseguir acollir-nos a una dació en pagament:

 • Mitjançant negociacions amb l’entitat bancària.
 • Acollint-nos al Codi de Bones Pràctiques Bancàries. Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Permutes financeres sobre interessos (SWAPS).

Un “swap” (també conegut com permuta financera) és un producte financer complex utilitzat majoritàriament per a realitzar grans inversions. És un acord d’intercanvi financer en què una de les parts es compromet a pagar amb periodicitat una sèrie de fluxos monetaris a canvi de rebre una altra sèrie de fluxos de l’altra part.

Per què és un producte complex?

En moltes ocasions, els que van contractar aquests productes es van pensar que tenia com a principal finalitat la protecció davant eventuals i probables pujades del tipus de l’Euribor. És a dir, els clients dels bancs van contractar aquest producte creient que es tractava d’un altre tipus de producte.

En aquest sentit, mitjançant el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, el legislador a delimitat les conductes dels bancs, i ha exigit que els bancs han de comercialitzar els seus productes amb absoluta transparència, aportant informació imparcial, i una publicitat clara i no enganyosa.

Dret immobiliari i Propietat Horitzontal

Advocats especialistes en Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal

 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

Les operacions relacionades amb el patrimoni immobiliari són probablement les de major rellevància en l’economia de particulars i empreses, i especialment quan es porta a terme en un país que desconeix el dret i els seus usos i costums. És per això que és imprescindible comptar amb un assessorament integral que s’anticipi als possibles conflictes que puguin sorgir, donant-los solució eficaç i definitiva.

Som pioners a prestar atenció d’una manera integrada en transaccions immobiliàries a clients internacionals des de fa més de 25 anys. Hem intervingut en operacions amb complicació tècnica i ens permet oferir als nostres clients un servei personalitzat basat en un profund rigor tècnic i el coneixement de les pràctiques habituals del mercat.

A J.D.V. Iuris & Consultants proporcionem assessorament legal especialitzat en Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal canalitzat a la recerca i obtenció d’un resultat que harmonitzi amb els interessos dels nostres clients. Informeu-nos del seu cas particular, els nostres experts jurídics ho analitzaran al detall i l’assessoraran gratuïtament de les solucions a adoptar.

Entre altres, estem especialitzats en les següents matèries:

Procediments en matèria d’arrendaments (desnonaments).

Un judici de desnonament es defineix com aquell procediment que té com a objectiu que l’arrendador (propietari) d’un habitatge que l’ha arrendat a una tercera persona (arrendatari) pugui recuperar-la, ja sigui per finalització de la durada del contracte d’arrendament, o per impagament de les rendes estipulades en el contracte.

En aquests procediments és obligatòria la intervenció d’advocat i procurador amb independència de la quantia (art. 23 i 31 de la Llei d’enjudiciament civil).

Entre altres singularitats, en aquest tipus de procediments, es destaca l’acció d’ENERVACIÓ. Entesa com l’oportunitat que té l’arrendatari de pagar les mensualitats pendents i continuar amb el contracte d’arrendament. Aquesta acció només pot realitzar-se una vegada.

Propietat Horitzontal aplicable a Catalunya (Llibre cinquè del Codi Civil Català)

A Catalunya, les relacions en el sí de la Comunitat de Propietaris es regula de forma diferent a com es fa a la resta d’Espanya. A Catalunya apliquem el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. I que, en certs assumptes es diferencia de la Llei de Propietat Horitzontal. A tall d’exemple, les majories exigibles en territori català es diferencien a la resta d’Espanya.

Arrendaments urbans i rústics.

Posem a disposició dels nostres clients un equip legal d’Assessorament íntegre en l’arrendament de béns immobles de caràcter urbà i rústic.

 • Planificació i redacció de contractes d’arrendament atenent als requisits legals exigits.
 • Traspassos de llicències d’activitat.
 • Anàlisi de l’estat registral de l’immoble.
 • Processos de desnonament de l’inquilí.

Assessorament íntegre en la compravenda d’immobles

Contracte pel qual un dels contractants s’obliga a lliurar una cosa determinada i l’altre a pagar per ella un preu cert, en diners o signe que el representi. És un contracte consensual, bilateral, onerós, generalment commutatiu, i serveix per transmetre el domini. Són requisits d’aquest contracte un objecte (cert, lícit i determinat), un preu i una causa.

Article 1.445 del Codi Civil.

Entre altres aspectes, prenem en compte, revisem i assessorem als nostres clients en:

 • Estat registral, cadastral i tècnic d’immobles.
 • Anàlisi de la situació jurídica de l’immoble.
 • Si fos el cas, redacció del contracte de compravenda.
 • Coordinació i preparació de la documentació necessària l’operació de compravenda.
 • Planificació i impacte fiscal de la compravenda.

Revisió de l’estat registral i cadastral de l’immoble

En el Cadastre consten inscrits tots els béns immobles (terrenys, edificis, solars, etc.) amb les seves característiques físiques i jurídiques (qualitat, antiguitat, localització, titular i ús) i econòmiques (valor cadastral).

Els certificats cadastrals són documents oficials acreditatius de les dades que estan recollits a la base de dades del Cadastre.

Què és una nota simple registral i per a què serveix?

És una forma senzilla d’obtenir informació rellevant de l’estat d’un habitatge abans d’adoptar de decisió de comprar-la, i així evitar posteriors sorpreses.

Aquesta informació s’obté del propi Registre de la Propietat, i ens permet conèixer la realitat jurídica de l’immoble.

Assessorament i redacció de Contractes d’Arres.

Què és un Contracte d’Arres?

Es constitueix com una garantia legal, que consisteix en el lliurament d’una quantitat determinada de diners per assegurar el compliment d’una obligació que consisteix en el lliurament d’un immoble.

Hi ha diversos tipus d’Arres:

 • Arres confirmatòries. Són les menys comuns i no són més que un avançament en el compliment del contracte. Aquest tipus d’arres no ens permet resoldre el contracte, si exigir el compliment del mateix.
 • Arres penitencials. Es caracteritzen perquè qualsevol de les dues parts pot desistir del contracte sense al·legar cap causa que ho justifiqués. Si desisteix el comprador perdrà les quantitats consignades, i si desisteix el venedor haurà de tornar les arres doblades.
 • Arres penals. Les arres penals compleixen una funció de garantia, posicionant-se en una situació intermèdia entre les arres confirmatòries i les penitencials, ja que no són ni un simple avançament a compte del preu ni atorguen a les parts la facultat de desistir del contracte principal.

A J.D.V. Iuris & Consultants posem les nostres experiència i coneixements amb l’objecte d’anàlisi cada cas d’acord a les seves particularitats, i adoptem una decisió que compleixi que no perjudiqui els interessos dels nostres clients.

Vicis Constructius davant Promotor i altres agents de l’edificació.

Respecte de quin danys responen els agents de l’edificació?

Repassos i defectes d’acabat

Es tracta de defectes de remat o acabat comuns en les edificacions. Són vicis constructius de fàcil solució tècnica, i amb un baix cost de reparació.

Defectes d’habitabilitat, funcionalitat o seguretat

Són els vicis constructius que afecten l’habitabilitat, seguretat i / o funcionalitat de l’edifici (Exemples: filtracions, problemes d’insonorització, seguretat davant d’incendis, vicis ruïnosos, humitats, entre d’altres). Vicis amb un alt cost de reparació, descoberts en la seva immensa majoria amb posterioritat a la finalització de l’obra, i no apreciables per a persones inexpertes en construcció.

Defectes relatius a l’estabilitat i seguretat estructural de l’edifici

Deficiències estructurals que afecten un element estructural i comprometen la resistència mecànica o estabilitat de l’edifici.

Quins són els terminis legals per reclamar aquests danys?

 1. a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
 2. b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.
 3. c) El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins el termini d’un any.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys.

Mitjançant aquest document es regula la superfície útil, mínima, dels espais de l’habitatge així com l’equipament mínim que ha de tenir: inodor, cuina, aigua calenta, entre d’altres.

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica?

El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial que qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. És un document obligatori.

Contractes de Multi propietat i aprofitament per torn.

Què és un contracte de multi propietat o aprofitament per torn?

És aquell contracte de durada superior a un any en virtut del qual un consumidor adquireix, a títol onerós, el dret a utilitzar un o diversos allotjaments per pernoctar durant més d’un període d’ocupació, i rebre els serveis necessaris per al seu adequat gaudi.

Aquest tipus de contracte està regulat per la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic.

Puc desistir del contracte?

El termini de què disposa el consumidor per rescindir d’aquest tipus de contracte és de 10 dies següents a la celebració del mateix, havent de notificar degudament a la persona amb qui es subscrivís. No cal al·legar cap raó per poder rescindir aquest tipus de contractes.

Què passa si al llarg de la vigència del contracte de multi propietat es declarés nul?

En això supòsits, el consumidor veurà retornades les quantitats en proporció al temps de gaudi de la propietat.

Reclamacions de quantitat i recuperació d’impagaments

Mitjançant una reclamació de quantitat es pretén cobrar un deute de forma extrajudicial o judicial. Primer de tot és aconsellable esgotar la via extrajudicial (amistosa).


A J.D.V. Iuris & Consultants ens posem en contacte amb el teu deutor i negociem el recobrament del deute per tu. El nostre equip legal es caracteritza per una àmplia experiència en l’àmbit de les negociacions.
Esgotada la via amistosa i no arribat a un acord amb el deutor, acudirem als tribunals mitjançant un procediment anomenat “monitori”. Serà exigible que el deute sigui dinerària, líquida, determinada, vençut, exigible i s’aporti tota la documentació que acrediti el deute.

Execució de Títols Judicials i Extrajudicials
Reconeixement i execució de sentències estrangeres
Reclamacions a les companyies aèries per retards i cancel·lacions de vols, deteriorament i pèrdua de l'equipatge

 • Reclamacions a les companyies aèries per retards i cancel·lacions de vols, deteriorament i pèrdua de l’equipatge

¿Incidències amb l’equipatge?

Les companyies aèries són responsables dels deterioraments ocasionats a l’equipatge, així com el lliurament tardà i la pèrdua del mateix.

Quines indemnitzacions pot percebre el passatger afectat?

La legislació vigent de transport d’equipatge fixa la responsabilitat de les companyies aèries en cas de destrucció, pèrdua, deteriorament o retard en 1.131 D.E.G. (Aproximadament 1.350- €). El passatger afectat pot reclamar una indemnització més gran quan hagués emplenat una Declaració Especial del Valor de l’equipatge.

Reclamar la cancel·lació d’un vol

En moltes ocasions les companyies aèries cancel·len els nostres vols amb molt poc temps d’antelació i sense indicar-nos les causes que justifiquen la cancel·lació.

En cas de vol cancel·lat, la companyia aèria està obligada a donar una explicació relativa als possibles transports alternatius. El dret d’indemnització per cancel·lació de vol dependrà del temps que triga la companyia aèria a notificar la cancel·lació o alteració en l’itinerari.

Quines despeses podem reclamar al patir una incidència aèria?

 • Reserves d’hotel abonades i no realitzades.
 • Bitllets alternatius contractats.
 • Factures derivades d’esdeveniments o altres activitats.
 • Altres desplaçaments terrestres (taxi).

Com han d’actuar les aerolínies davant d’una situació d’overbooking

En primer lloc, haurà de demanar que es presentin passatgers voluntaris que renunciïn a les seves reserves en les condicions que pactin passatger i aerolínia. Denominat overbooking voluntari.

Si el nombre de passatgers voluntaris no és suficient, la companyia aèria pot denegar l’embarcament als passatgers contra la seva voluntat. Si bé hauran de ser econòmicament compensats. Anomenat overbooking no voluntari.

Indemnitzacions per Overbooking

Distància en kmIndemnització per vol cancel·lat
Menys de 1.500 km250-€
1.500 km – 3.500 km400-€
Més de 3.500 km600-€

Reclamació per retards

Els passatgers que tinguin vols amb un retard de més de dues hores tenen dret a assistència i a percebre una compensació econòmica.

D’acord amb la legislació vigent, el dret d’indemnització dependrà de la distància del vol.

De 0 a 1.500 km

Li correspon una indemnització per a vol intracomunitari de 250 €.

Li correspon una indemnització per vol extracomunitari de 250 €.

De 1.500 a 3.000 km

Li correspon una indemnització per a vols extracomunitari i intracomunitari de 400 €.

Superior a 3.500 km

Li correspon una indemnització per a vol intracomunitari de 400 €.

Li correspon una indemnització per vol extracomunitari de 600 €.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies