ADVOCATS MATRIMONIALISTES A BARCELONA I EL MARESME

Dret de Família i Successori

 • – Advocats especialistes en Dret de Família i Successori
 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

Per Dret de Família s’entén el conjunt de normes d’ordre públic i interès social que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren una família envers ells i davant de tercers. Normes que tenen com a principal finalitat resoldre i prevenir qualsevol conflicte familiar.

J.D.V. Iuris & Consultants proporciona assessorament legal especialitzat en matèria de família, canalitzat a la recerca i obtenció d’un resultat que harmonitzi amb els interessos familiars dels nostres clients.

Com advocats matrimonialistes experts a Barcelona i el Maresme, és la nostra responsabilitat proporcionar

Advocats especialistes en Herències a Barcelona

A J.D.V. Iuris & Consultants, com a lletrats especialistes en herències a Barcelona i el Maresme, proporcionem als nostres clients un tracte proper i professional que atén a les seves necessitats referents al Dret Successori.

L’essència de J.D.V. Iuris & Consultants resideix en la confiança, contribució i transparència en els nostres clients, que són la nostra raó d’existir en els nostres més de 25 anys d’experiència en el món del Dret.

Li tramitem íntegrament l’herència des de 600.-€.

Els nostres honoraris

Les nostres àrees d’especialització en Dret successori:

 • Successions contractuals i successions hereditàries.
 • Reclamació de llegats i legítimes.
 • Declaració d’hereus ad intestato.
 • Impugnació disposicions testamentàries.
 • Impugnació declaració d’hereus.
 • Planificació legal i fiscal de testaments i herències.
 • Gestió i liquidació de l’Impost de Successions i Donacions i plusvàlua municipal.
 • Mediació en conflictes entre hereus.

Advocats especialistes en Dret de Família a Barcelona

Serveis especialitzats en Dret de Família i Successori, amb assessorament especialitzat en les següents matèries:

Divorcis i separacions
 • Negociació del Conveni regulador de la separació.
 • Guàrdia i custòdia dels fills menors.
 • Pla de parentalitat.
 • Pensió alimentària.
 • Atribució de l’ús i gaudi de l’habitatge familiar.
 • Pensió de viduïtat.
 • Aspectes fiscals de la dissolució del règim econòmic-matrimonial.
Pactes de pre-ruptura conjugal
 • Assessorament sobre les conseqüències familiars, personals i econòmiques d’una eventual ruptura de la relació familiar.
 • Assessorament dels pactes que s’adeqüen a les necessitats de la situació familiar.
 • Redacció, gestió i legalització de pactes de pre-ruptura conjugal.
 • Assessorament fiscal i tributari.
Ruptura entre parelles de fet
 • Regulació i atribució de l’ús de l’habitatge.
 • Pensió compensatòria i pensió d’aliments.
 • Conveni regulat per a parelles de fet.
 • Càrregues convencionals.
Custòdia compartida i pàtria potestat
 • Planificar la custòdia adequada a l’interès del fill menor d’edat i modificació del règim atenent les circumstàncies i interessos del menor.
 • Mediació familiar en supòsits adequats en l’exercici de la pàtria potestat.
 • Adopció de mesures urgents (provisionals) per a l’exercici de la pàtria potestat per a l’interès del menor.
 • Privació de la pàtria potestat per incompliment del progenitor.
Modificación de medidas adoptadas de mutuo acuerdo o judicialmente

La modificación de medidas de nulo acuerdo, por cambio de circunstancias en atención al régimen de visitas.

La modificación de medidas y la pensión de alimentos por el nacimiento de un nuevo hijo y el cambio de custodia.

Incapacitació judicial
 • Assessorament legal en matèria d’incapacitació judicial.
 • Formulari de demanda d’incapacitació judicial.
 • Nomenament d’un tutor, curador o defensor judicial.
 • Mesures cautelars en benefici de l’incapacitat.
 • Autorització judicial per a realitzar actes en nom de l’incapacitat.
 • Apoderament preventiu.
Procediments sotmesos a la Llei de Jurisdicció Voluntària en relació amb l'exercici de la pàtria potestat
Capítols matrimonials

Passos per a la tramitació de l’acceptació d’una herència:

1. El primer que haurem de fer és recopilar tot un conjunt de documentació:
 • Certificat literal de defunció. Ha de sol·licitar-se davant el Registre Civil.
 • Certificat d’Últimes Voluntats. S’ha de sol·licitar al Registre General d’Actes d’última Voluntat (formulari model 790). Han d’haver transcorregut almenys 15 dies hàbils des de la mort del causant.
 • Certificat de Contractes d’Assegurances de cobertura de defunció en virtut del qual es coneix si el causant era titular d’alguna pòlissa d’assegurança de persona (assegurança de vida). Ha de sol·licitar-se davant el Registre de Contractes d’Assegurança (formulari model 790).
 • Si el causant era propietari de béns immobles, haurem de recopilar les Escriptures de Propietat originals, o si escau còpies autoritzades.
 • Documentació que acrediti la titularitat de béns mobles. Per exemple: un vehicle (permís de circulació).
 • Rebut més recent de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • Factures corresponents a les despeses d’enterrament.
 • Certificats bancaris saldos i rendiments del causant en el moment de la mort.
 • Còpia del D.N.I. o document d’identitat anàleg de l’hereu.
2. Localitzar i sol·licitar una còpia del testament.

Per poder iniciar la successió haurem d’aconseguir una còpia autoritzada del testament.

En el Certificat d’Últimes Voluntats constarà la data d’atorgament de testament, el notari que el va protocolitzar i la notaria.

Identificada la Notaria haurem de sol·licitar que ens facin lliurament d’una còpia autoritzada del testament.

“Si el testament es va atorgar fa més de 20 anys és possible que es trobi a l’arxiu de protocols.”

Què passa si el causant no va atorgar testament?

Per al supòsit de no existir testament serà el notari qui tingui la facultat de determinar qui són els hereus del causant en virtut de l’ordre successori regulat legalment.

Quin notari té competències per a tramitar l’acceptació d’herència?

 • El notari on fos l’últim domicili o la residència habitual del mort.
 • El notari del lloc on el mort tingués la major part de l’herència.
 • La possibilitat d’acudir a un notari confrontant.
3. L'inventari o la relació de béns en la partició de l'herència.

L’inventari es conforma pel conjunt de béns i deutes dels quals és titular el mort.

L’actiu comprèn els béns mobles i immobles, els diners en metàl·lic, saldos i valors, assegurances de vida i aixovar domèstic.

Els deutes del mort es transmeten als seus hereus, quedant obligats al seu pagament amb els béns de l’herència i amb els seus propis.

4. El pagament d'impostos.

L’Impost de Successions

Els hereus compten amb un termini de 6 mesos a comptar des de la defunció del causant per liquidar l’Impost de Successions.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga per un termini addicional de 6 mesos més. Si bé s’aplicaran per part de l’Administració interessos de demora.

Aquest impost s’ha de liquidar mitjançant autoliquidació (model 650). El lloc on s’ha de presentar l’autoliquidació serà el corresponent al lloc on el causant tenia la seva residència habitual.

L’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Impost que es liquida davant el municipi del lloc on estiguin ubicats els béns immobles heretats, i tant per al cas de liquidació com autoliquidació, el contribuent haurà de realitzar el pagament dins el termini de 6 mesos a comptar des de la defunció del causant, amb la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més.

L’Impost d’Actes Jurídics Documents (AJD)

Impost exigit per la Hisenda Pública per a aquells supòsits en què posteriorment a l’acceptació i partició de l’herència es realitzarà una operació independent. Si l’operació es durà a terme en el moment de l’acceptació i partició es tributarà per l’Impost de Successions.

El Tribunal Suprem ha determinat que ni en el moment de produir-se la partició de l’herència (per al supòsit de béns indivisibles), ni posteriorment en produir l’extinció de condomini, es meritarà l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

5. Un cop acceptada l'herència.

Un cop el notari ha protocol·litzat l’acceptació de l’herència i l’assignació i lliurament dels béns d’aquesta, serà necessari dur a terme les següents actuacions:

Inscriure al Registre de la Propietat el canvi de titularitat.

Si bé la inscripció del canvi de titularitat al Registre de la Propietat no és obligatòria, si és aconsellable. Mitjançant aquest acte es posen els béns a nom dels hereus

Els diners en metàl·lic, saldos i valors i assegurances de vida.

Els bancs i les entitats asseguradores no ens faran lliurament de les quantitats dipositades fins que no acreditem el pagament de l’Impost de Successions.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies