EL TRIBUNAL SUPREM ES PRONUNCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALITAT DE L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Sentències rellevants  /  Impost de la Plusvàlua Municipal  /  EL TRIBUNAL SUPREM ES PRONUNCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALITAT DE L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL
sentencias favorables JDV Valls Abogados

L’Alt Tribunal (Sala del Contenciós), mitjançant sentència núm. 1163/2018 de data 9 de juliol de 2018, interpreta la sentència del Tribunal Constitucional la qual declara la inconstitucionalitat i la nul·litat parcial de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, comunament conegut com a plusvàlua municipal.

En concret, es destaca de la sentència dictada pel Tribunal Suprem certs aspectes que posa de manifest:

  • Correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del terreny onerosament transmès.

Extrem que ve empara per l’article 105 apartat 1) de la Llei General Tributària, pel qual “qui faci valer el seu dret haurà de provar els fets constitutius d’aquest”.

  • S’atribueix a l’obligat tributari la possibilitat d’oferir qualsevol principi de prova amb el qual pugui acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

L’obligat tributari podrà “optar per una prova pericial que confirmi tals indicis, o, emprar qualsevol altre mitjà probatori que posi de manifest el decrement de valor del terreny transmès i la consegüent improcedència de girar liquidació per l’Impost”.

En síntesi, s’atribueix a l’obligat tributari la facultat per a poder demostrar que el terreny subjecte a transmissió onerosa no ha experimentat un augment de valor. I per al cas de no produir-se aquest augment de valor no serà procedent la liquidació de l’impost.

Categories:
  Impost de la Plusvàlua Municipal, Sentències rellevants
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies