ADVOCATS ESPECIALISTES EN ESTRANGERIA A BARCELONA I EL MARESME

Immigració i estrangeria

El Dret d’Estrangeria és una ramificació del dret que integra principis de Dret Públic i Dret Privat, en virtut del qual s’harmonitzen els naixements transaccionals de les persones, i brinda assistència legal i social als col·lectius estrangers.

A J.D.V. Valls Advocats som coneixedors de la transversalitat que caracteritza la matèria, que exigeix per a la seva adequada comprensió, ampliar coneixements en múltiples disciplines legals. Les més comunes són les normes que regulen la condició jurídica dels estrangers a Espanya, el seu règim jurídic general de residència al nostre país, a més dels drets i obligacions que tenen a Espanya.

Com a advocats especialistes en estrangeria i immigració a Barcelona i el Maresme, no podem oblidar tampoc les normes que precisen la competència judicial internacional i la llei aplicable, el Dret del Treball i de la Seguretat Social aplicable a la inserció dels estrangers en el mercat laboral, les seves obligacions tributàries i el règim penal per conductes delictives per discriminació i altres tipus delictius.

Gestoria estrangeria Barcelona

El nostre equip jurídic, a més de comptar amb una àmplia experiència en la matèria, posseeix elevades competències i coneixements tècnics en la branca jurídica de l’Estrangeria. Comptem amb el millor equip d’advocats especialistes en immigració.

Entre altres supòsits, els nostres lletrats estan especialitzats en els següents casos:

Permisos de residència per a inversors estrangers

Mitjançant aquests permisos s’habilita un estranger a residir i treballar a Espanya, això sempre que es realitzi una inversió inicial a Espanya per un valor igual o superior a:

 • Dos milions d’euros en títols de deute públic espanyol.
 • Un milió d’euros en accions o participacions socials de societats de capital espanyoles amb una activitat real de negoci.
 • Un milió d’euros en fons d’inversió.
 • Un milió d’euros en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

El termini de vigència del visat serà de 365 dies.

Autoritzacions de residència per a estrangers
 • Visat de Residència per Adquisició de Béns Immobles.

Podran sol·licitar aquest visat els estrangers que acreditin l’adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 €.

 • Visat de Residència per a Emprenedors i Activitat Empresarial.

Sota aquest supòsit tenen cabuda tant els inversors que presentin un projecte empresarial que hagi de ser desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d’interès general, com els que tinguin previst entrar i romandre a Espanya per un període d’un any amb la finalitat principal de dur a terme els tràmits previs per a poder desenvolupar una activitat emprenedora.

 • Visat de Residència per a Professionals Altament Qualificats.
 • Visat de Residència per a Formació o Investigació.

Sota aquest visat es contemplen la casuística relativa a estrangers que volen fer activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació.

 • Visat de Residència per Trasllat Empresarial.

Aquells estrangers que es desplacin a Espanya en el marc d’una relació laboral, professional o per motius de formació professional, amb una empresa establerta a Espanya o en un altre país.

 • Visat de residència per a familiars (RFI).

Dirigit al cònjuge i els fills menors de 18 anys, o majors d’edat que no siguin objectivament capaços de proveir les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut.

Autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals (arrelament social, reagrupament familiar)

Mitjançant una sol·licitud d’arrelament familiar es possibilita que el membre de la família amb residència legal a Espanya pugui reagrupar els seus familiars. Permet reunir de forma legal als seus familiars a Espanya. El sol·licitant haurà de complir una sèrie de requisits que consisteixen en:

 • Haver residit a Espanya per un període mínim d’un any.
 • Disposar d’un permís de residència a Espanya.
 • Disposar d’un habitatge adequat.
 • Mitjans econòmics suficients.

Mitjançant una sol·licitud d’arrelament laboral es pretén obtenir un permís de residència a Espanya per a aquelles persones estrangeres en situació irregular. Per a l’obtenció de l’autorització de residència s’exigeix:

 • Haver estat a Espanya durant un temps superior als dos anys.
 • Acreditar l’existència d’una relació laboral de com a mínim 6 mesos de durada.
Permisos de residència de llarga durada

Mitjançant aquest permís s’autoritza a residir i treballar a Espanya indefinidament en condicions iguals als espanyols.

Requisits per obtenir un permís de llarga durada:

 • Haver residit a Espanya un mínim de 5 anys.
 • No absentar-se d’Espanya per períodes superiors a 6 mesos de forma continuada, o més de 10 mesos en els darrers 5 anys.
 • Disposar de mitjans econòmics suficients.

Una altra possibilitat per obtenir l’autorització de residència de llarga durada és posseir una especial vinculació amb Espanya:

 • Ser beneficiari d’una pensió de jubilació, en la modalitat contributiva.
 • Ser beneficiari de pensió d’incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.
 • Haver nascut a Espanya i, en arribar a la majoria d’edat, acreditar residència legal i continuada durant, almenys, els últims tres anys.
 • Ser originàriament espanyol i haver perdut la nacionalitat espanyola.
 • Apàtrides o refugiats reconeguts per Espanya com a tals.
Certificats comunitaris
Visats de treball i estudi

Els visats de residència i treball habiliten per residir i treballar a Espanya. Hi ha diferents tipus de visats de residència i treball:

 • Visat de residència i treball per compte aliè.
 • Visat de residència i treball per compte propi.
 • Visat de residència i treball per a investigació.
 • Visat de residència amb excepció d’autorització de treball.
 • Visat de residència i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.

El visat d’estudis es defineix com una autorització que habilita per romandre a Espanya per un període superior a 90 dies. Sempre i quan sigui per a la realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya, en un programa a temps complet, que condueixi a l’obtenció d’un títol o certificat d’estudis.

Quins són els requisits per obtenir un visat d’estudis?

 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya.
 • Tenir recursos econòmics suficients per cobrir les seves despeses de subsistència, estudis i retorn.
 • Posseir coneixement suficient de la llengua del programa d’ensenyament que cursarà.
 • Posseir una assegurança de malaltia relativa a tots els riscos normalment assegurats per als propis nacionals de l’Estat membre.
 • Haver estat admès en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya, entre altres.
Nacionalitat espanyola i obtenció del DNI

J.D.V. Valls Advocats s’encarrega de tramitar-li la sol·licitud de nacionalitat espanyola amb l’objectiu d’obtenir-la amb una major rapidesa i seguretat.

Formes d’obtenir la Nacionalitat Espanyola:

 • Nacionalitat originària.
 • Nacionalitat per residència.
 • Nacionalitat per carta de naturalesa.
 • Nacionalitat per opció.
Renovació de permisos
Detenció d'estrangers

Tot estranger que es trobi en territori espanyol està obligat a tenir a disposició la documentació que acrediti la seva identitat i la seva situació legal a Espanya.

Davant la impossibilitat d’acreditar la seva identitat o situació legal, els agents de policia estan legitimats per traslladar-lo a la comissaria més propera i retenir-lo per un temps imprescindible. A continuació s’iniciarà un expedient d’expulsió del territori espanyol, l’autoritat podrà adoptar com a mesura cautelar la seva detenció preventiva. En cap cas la detenció podrà superar les 72 hores.

Quan estem davant d’una detenció il·legal?

Quan es donin els següents supòsits:

 • Per absència d’indicis i circumstàncies racionals que presumeixin la comissió d’un delicte.
 • Per delicte que tingui assenyalada en el Codi Penal una pena superior a la presó correccional.
 • Per superar el termini màxim legal de detenció.

Puc negar-me a identificar-me?

La negativa està penalitzada.

Quins són els meus drets si sóc detingut?

Com detingut tens l’opció de triar si vols declarar o no.

Tens el dret i la possibilitat de sol·licitar ser assistit en la teva declaració per un lletrat.

Homologació de títols estrangers a Espanya
Assistència en comissaries i jutjats
Procediments d'asil i refugi

Mitjançant aquests procediments es regulen els termes en què les persones nacionals de països no comunitaris podran gaudir a Espanya de la protecció internacional.

El dret d’asil és la protecció atorgada als nacionals no comunitaris als que es reconeix la condició de refugiat per l’existència de fundats temors de ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions públiques, orientació sexual, es troba fora del seu país, i/o no pot tornar per causa d’aquests temors.

Un altre mecanisme previst per a aquelles persones que no compleixin els requisits per acollir-se al dret d’asil, però sí tinguessin motius fundats de patir danys greus si tornessin al seu país, és el dret a la protecció subsidiària.

Divorci a Espanya de ciutadans estrangers

Quan un estranger pot divorciar-se a Espanya?

En moltes ocasions, a Espanya resideixen persones estrangeres que no posseeixen la nacionalitat espanyola, però que en el sí de la convivència generen vincles familiars i laborals. Entre els que es troba el conèixer a una persona i enllaçar un vincle.

Ara bé, si aquest vincle es trenca, per conèixer si una persona estrangera pot divorciar-se, separar-se o declarar la nul·litat del seu matrimoni davant els jutjats espanyols, serà necessari acudir al Reglament (CE) nº 2201/2003 del Consell, de 27 de novembre de 2003, relatiu a la competència, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental.

Els tribunals espanyols seran coneixedors del divorci, separació o nul·litat, quan a Espanya es trobi:

 • La residència habitual dels cònjuges.
 • L’últim lloc de residència habitual dels cònjuges.
 • La residència habitual del demandat.
 • La residència habitual del demandant, sempre que hi hagi residit aquí durant almenys un any immediatament abans de la presentació de la demanda.
 • La residència habitual del demandant en cas que hi hagi residit almenys els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la demanda, i sigui nacional espanyol.
Inscripció i exequatur ciutadans estrangers (reconeixement de sentències estrangeres a Espanya)

El procediment exequatur, té el propòsit exclusiu de comprovar si una sentència estrangera compleix amb els requisits legals exigits per a ser reconeguda i homologada a Espanya, amb el propòsit de posteriorment poder executar-se en territori espanyol el contingut de la sentència dictada pels tribunals d’un país estranger no comunitari.

Altres tràmits relacionats amb la matèria d'Estrangeria i Immigració

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies